اطلاعیه

کتابخانه سازمان زمين شناسى در سال 1338 با هدف گردآورى ساماندهى واشاعه اطلاعات زمين شناسى تاسيس گرديده است.اين کتابخانه در حال حاضر با بيش از 10000 عنوان کتاب وگزارش فارسى ولاتين کاملترين مجموعه کتب ونشريات تخصصى در علوم زمين را دارا مى باشد.

وظايف :

·          گرد آورى کتب مجلات وکليه نوشتارها وگزارش هاى چاپى وديدارى وشنيدارى تخصصى زمين شناسى واکتشافى

·          سازماندهى ومستند سازى منابع ومدارک علمى وحفظ داده هاى زمين شناسى واکتشافى

·          اشاعه اطلاعات سازماندهى شده از طريق رايانه وسيستم هاى مکانيزه

·          ارتباط با کتابخانه ها ومراکز تحقيقاتى داخل وخارج کشور به منظور تبادل اطلاعات

·          بخش خدمات رايانه اى با امکان اتصال به اينترنت

 کتابخانه سازمان داراى بخش هاى زير مى باشد:

·          خدمات مرجع

·          سازمان دهى اطلاعات

·          مخازن وامانات

·          نشريات ادوارى

·          سفارش ودريافت

·          آرشيو کتابخانه

·          فروش انتشارات

·          ديدارى وشنيدارى

·          برپايى نمايشگاه سالانه